Array 0
Array
Politiko zasebnosti
I. Splošne določbe
 1. Politika zasebnosti vsebuje pravila glede obdelave osebnih podatkov s strani Spletne trgovine, vključno z osnovami, nameni in obsegom obdelave osebnih podatkov, ter pravicami posameznikov, katerih podatki se nanašajo na njih, ter informacije o uporabi piškotkov in analitičnih orodij.
 2. Upravljavec osebnih podatkov, zbranih preko Spletne trgovine, je Zakito d.o.o., s sedežem v Garbowu, vpisanem v Poslovni register pri Okrožnem sodišču v Lodžu-Śródmieście, v oddelku XX Gospodarskega registra pri KRS, s sedežem na naslovu Garbów 23, 99-311 Bedlno, matično številko KRS: 0000871430, davčno številko NIP: 7752665272 in registrsko številko REGON: 387591923.
 3. Kontakt z upravljavcem osebnih podatkov je mogoč preko naslednjih kontaktnih podatkov:
  1. Elektronski naslov: contact.si@zakito.pl;
  2. Poštni naslov: Garbów 23, 99-311 Bedlno.
 4. Osebni podatki v Spletni trgovini se obdelujejo s strani upravljavca v skladu z veljavnimi zakonodajami, zlasti v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) – v nadaljevanju imenovano "GDPR".
 5. Uporaba Spletne trgovine, vključno z opravljanjem nakupov, je prostovoljna. Enako velja za posredovanje osebnih podatkov s strani uporabnika Spletne trgovine, razen v primerih:
  1. sklenitve pogodb - posredovanje podatkov v primerih in obsegu, navedenem na strani Spletne trgovine in v Pravilniku spletne trgovine ter v tej politiki zasebnosti, ki so potrebni za sklenitev in izvedbo prodajne pogodbe ali pogodbe o elektronski storitvi z upravljavcem, povzroči, da ni mogoče skleniti te pogodbe. V tem primeru je posredovanje osebnih podatkov pogodbena zahteva in če oseba, ki se nanašajo podatki, želi skleniti določeno pogodbo z upravljavcem, je dolžna posredovati zahtevane podatke. Obseg podatkov, potrebnih za sklenitev pogodbe, je vedno naveden na strani Spletne trgovine
  2. zakonskih obveznosti - posredovanje osebnih podatkov je zakonska zahteva, ki izhaja iz splošno veljavnih predpisov, ki nalagajo upravljavcu obveznost obdelave osebnih podatkov (npr. obdelava podatkov za vodenje davčnih ali računovodskih knjig) in pomanjkanje podatkov onemogoča izvedbo teh obveznosti.
 6. Upravljavec se posebej trudi za zaščito interesov posameznikov, na katere se nanašajo obdelani osebni podatki, in zlasti odgovarja in zagotavlja, da so zbrane podatke:
  1. obdelani v skladu z zakonom;
  2. zbrani za določene, zakonite namene in se ne podvrgli nadaljnji obdelavi, ki ni skladna s temi nameni;
  3. vsebinsko pravilni in primerni glede na namene, za katere se obdelujejo;
  4. shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo oseb, na katere se nanašajo, ne dlje kot je potrebno za dosego namena obdelave;
  5. obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nezakonito ali neskladno obdelavo ter naključno izgubo, uničenjem ali poškodbo, z uporabo ustrezne tehnične ali organizacijske sredstva.
 7. Ob upoštevanju narave, obsega, konteksta in namenov obdelave ter tveganja za kršitev pravic ali svoboščin fizičnih oseb različnih verjetnosti in resnosti grožnje, upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da se obdelava izvaja v skladu z uredbo in da je to mogoče dokazati. Upravljavec uporablja tehnične ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega pridobivanja in spreminjanja osebnih podatkov, poslanih po elektronski poti.
II. Osnove obdelave podatkov
 1. Upravljavec ima pravico obdelovati osebne podatke v primerih, ko je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
  1. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, je dal soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov v enem ali več določenih namenov;
  2. Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pred sklenitvijo pogodbe;
  3. Obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo nosi upravljavec;
  4. Obdelava je potrebna za namene, ki izhajajo iz zakonito upravičenih interesov, ki jih izvaja upravljavec ali tretja stranka, razen v primerih, ko imajo interesi ali osnovne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo podatki, prednost pred temi interesi, in zahtevajo zaščito osebnih podatkov, zlasti če je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, otrok.
 2. Obdelava osebnih podatkov s strani upravljavca zahteva vsakič vsaj eno izmed zgoraj navedenih osnov. Konkretne osnove obdelave osebnih podatkov strank so navedene spodaj.
III. Namen, pravna podlaga, obdobje in obseg obdelave podatkov
 1. Vsakični namen, pravna podlaga, obdobje in obseg ter prejemniki osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec, izhajajo iz dejanj, ki jih izvaja posamezna stranka v Spletni trgovini. Na primer, če se stranka odloči za nakup v Spletni trgovini in izbere možnost plačila preko plačilnega posrednika, bodo njeni osebni podatki obdelani za izvedbo sklenjene Pogodbe o prodaji s strani upravljavca ter za obdelavo plačila s strani samega posrednika.
 2. Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke v Spletni trgovini v naslednje namene, na naslednjih pravnih podlagah, v obdobjih in v naslednjem obsegu:
  Namen obdelave Pravna podlaga in obdobje hrambe podatkov Obseg obdelave podatkov
  Izvedba Pogodbe o prodaji ali Pogodbe o elektronski storitvi Člen 6(1)(b) Uredbe GDPR (izvedba pogodbe) - Podatki se hranijo za čas, ki je potreben za izvedbo, razveljavitev ali kako drugače prenehanje sklenjene pogodbe. Ime in priimek ali naziv podjetja; e-poštni naslov; telefonska številka; naslov prebivališča ali sedeža, davčna številka
  Vodenje knjigovodstva Člen 6(1)(c) Uredbe GDPR v povezavi z 74(2) Zakonom o računovodstvu, tj. od 30. januarja 2018 (Ur. l. RS, št. 395/2018) - Podatki se hranijo za obdobje, ki ga zahtevajo zakonske določbe ohranitve knjigovodskih knjig (do poteka zastaralnega roka davčne obveznosti, razen če davčni zakoni določajo drugače) ali računovodskih knjig (5 let, začenši s pričetkom leta po obračunskem letu, na katerega se podatki nanašajo). Ime in priimek ali naziv podjetja, davčna številka
  Določitev, uveljavljanje ali obramba zahtevkov, ki jih lahko uveljavlja upravljavec ali ki se lahko uveljavljajo proti upravljavcu Člen 6(1)(f) Uredbe GDPR - Podatki se hranijo za obdobje zakonito opravičenega interesa, ki ga uveljavlja upravljavec, vendar ne dlje kot obdobje zastaranja zahtevkov proti osebi, na katero se podatki nanašajo, zaradi dejavnosti gospodarskega subjekta, ki jo izvaja upravljavec. Obdobje zastaranja določajo zakonske določbe, zlasti Obligacijski zakonik (osnovno zastaranje zahtevkov povezanih z gospodarsko dejavnostjo znaša tri leta, za pogodbo o prodaji pa dve leti). Ime in priimek ali naziv podjetja; e-poštni naslov; telefonska številka; naslov prebivališča ali sedeža, davčna številka
  Uporaba spletne strani Spletne trgovine in zagotavljanje njene pravilne delovanje Člen 6(1)(f) Uredbe GDPR - Podatki se hranijo za obdobje zakonito opravičenega interesa, ki ga uveljavlja upravljavec, ki je povezan z upravljanjem in vzdrževanjem spletne strani Spletne trgovine, vendar ne dlje kot obdobje zastaranja zahtevkov proti osebi, na katero se podatki nanašajo, zaradi dejavnosti gospodarskega subjekta, ki jo izvaja upravljavec. Obdobje zastaranja določajo zakonske določbe, zlasti Obligacijski zakonik (osnovno zastaranje zahtevkov povezanih z gospodarsko dejavnostjo znaša tri leta, za pogodbo o prodaji pa dve leti). Ime in priimek ali naziv podjetja; e-poštni naslov; telefonska številka; naslov prebivališča ali sedeža, davčna številka; IP naslov
  Vodenje statistike in analiza prometa na Spletni trgovini Člen 6(1)(f) Uredbe GDPR - Podatki se hranijo za obdobje zakonito opravičenega interesa, ki ga uveljavlja upravljavec, vključno s statistiko in analizo prometa na Spletni trgovini z namenom izboljšanja delovanja Spletne trgovine in povečanja prodaje izdelkov, vendar ne dlje kot obdobje zastaranja zahtevkov proti osebi, na katero se podatki nanašajo, zaradi dejavnosti gospodarskega subjekta, ki jo izvaja upravljavec. Obdobje zastaranja določajo zakonske določbe, zlasti Obligacijski zakonik (osnovno zastaranje zahtevkov povezanih z gospodarsko dejavnostjo znaša tri leta, za pogodbo o prodaji pa dve leti). Ime in priimek ali naziv podjetja; e-poštni naslov; telefonska številka; naslov prebivališča ali sedeža, davčna številka; IP naslov
  Upravljanje prijav Člen 6(1)(a) Uredbe GDPR (soglasje) - Podatki se hranijo do preklica soglasja s strani osebe, na katero se podatki nanašajo. Ime in priimek ali naziv podjetja; e-poštni naslov; telefonska številka; naslov prebivališča ali sedeža, davčna številka; IP naslov
IV. Prejemniki podatkov
 1. Za pravilno delovanje Spletne trgovine, vključno z izvajanjem sklenjenih Pogodb o prodaji, je za upravljavca nujno, da uporablja storitve zunanjih subjektov.
 2. Upravljavec uporablja le storitve obdelovalcev, ki zagotavljajo zadostne jamstva za uvedbo ustrezne tehnične in organizacijske infrastrukture, da obdelava izpolnjuje zahteve Uredbe GDPR in varuje pravice oseb, katerih podatki se nanašajo.
 3. Prenos podatkov s strani upravljavca ni vedno izveden in ne v vseh primerih ali k vsem navedenim prejemnikom ali kategorijam prejemnikov v politiki zasebnosti - upravljavec prenese podatke le, kadar je to potrebno za izvedbo določenega namena obdelave osebnih podatkov in samo v obsegu, ki je potreben za njegovo izvedbo.
 4. Osebni podatki strank Spletne trgovine se lahko posredujejo naslednjim prejemnikom ali kategorijam prejemnikov:
  1. Proizvajalci in veletrgovci - Upravljavec omogoča izbranemu subjektu, ki proizvaja ali ima izdelke na zalogi, dostop do zbranih osebnih podatkov stranke samo v primerih in v obsegu, ki je potreben za izvedbo določenega namena obdelave podatkov, skladno s to politiko zasebnosti.
  2. Storitve kurirske dostave, ki omogočajo dostavo izdelka stranki - Upravljavec omogoča izbranemu subjektu, ki deluje na njegovo naročilo, dostop do zbranih osebnih podatkov stranke samo v primerih in v obsegu, ki je potreben za izvedbo določenega namena obdelave podatkov, skladno s to politiko zasebnosti.
  3. Storitve elektronskega plačevanja - V primeru stranke, ki v Spletni trgovini uporablja elektronske načine plačevanja, omogoča upravljavec izbranemu subjektu za obdelavo plačil, dostop do zbranih osebnih podatkov stranke, samo v primerih in v obsegu, ki je potreben za izvedbo storitve plačila, ki jo izvaja stranka.
  4. Ponudniki opreme, tehničnih in informacijskih rešitev, ki omogočajo upravljavcu izvajanje poslovne dejavnosti, vključno s Spletno trgovino in zagotavljanje Elektronskih storitev preko nje (zlasti ponudniki programske opreme za upravljanje Spletne trgovine, ponudniki e-poštnih storitev in gostovanja ter ponudniki programske opreme za upravljanje podjetja in tehnične podpore upravljavcu) - Upravljavec omogoča izbranemu ponudniku, ki deluje na njegovo naročilo, dostop do zbranih osebnih podatkov stranke samo v primerih in v obsegu, ki je potreben za izvedbo določenega namena obdelave podatkov, skladno s to politiko zasebnosti.
  5. Ponudniki računovodskih in pravnih storitev, ki zagotavljajo upravljavcu računovodsko in pravno podporo (zlasti računovodski servisi, pravne pisarne) - Upravljavec omogoča izbranemu ponudniku, ki deluje na njegovo naročilo, dostop do zbranih osebnih podatkov stranke samo v primerih in v obsegu, ki je potreben za izvedbo določenega namena obdelave podatkov, skladno s to politiko zasebnosti.
V. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
 1. Pravica do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali prenosa podatkov – Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris (»pravica do pozabe«) ali omejitev obdelave, in ima pravico do ugovora zoper obdelavo, prav tako ima pravico do prenosa svojih podatkov. Podrobni pogoji izvajanja zgoraj navedenih pravic so določeni v členih 15-21 Uredbe GDPR.
 2. Pravica do preklica soglasja kadarkoli – Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, obdelani s strani upravljavca na podlagi izraženega soglasja, ima pravico do preklica soglasja kadarkoli, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju pred njegovim preklicem.
 3. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, obdelani s strani upravljavca, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu na način, ki je določen v Uredbi GDPR in poljski zakonodaji, zlasti Zakonu o varstvu osebnih podatkov. V Poljski je organ za nadzor osebnih podatkov Predsednik Urad za varstvo osebnih podatkov.
 4. Pravica do ugovora – Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli ugovarja - iz razlogov, povezanih s svojim posebnim položajem - obdelavi svojih osebnih podatkov, ki temelji na členu 6(1)(e) (javni interes ali izvajanje uradnih pooblastil) ali (f) (zakoniti interesi upravljavca) Uredbe GDPR, vključno s profiliranjem na podlagi teh določb. V takem primeru upravljavec ne sme več obdelovati teh osebnih podatkov, razen če dokaže obstoj pomembnih zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ali zaradi postavitve, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.
 5. Za uresničevanje pravic, o katerih je govora v tem odstavku, se lahko posameznik obrne na upravljavca prek pošiljanja ustrezne pisne sporočilo ali elektronske pošte na naslov upravljavca, naveden v odstavku 1.
VI. Piškotki v spletni trgovini, podatki o izkoriščanju in analitika
 1. Piškotki so majhne besedilne informacije v obliki besedilnih datotek, ki jih strežnik pošilja in shranjuje na strani obiskovalca spletne trgovine (npr. na trdem disku računalnika, prenosnika ali na pomnilniški kartici pametnega telefona - odvisno od naprave, ki jo uporablja obiskovalec naše spletne trgovine). Podrobne informacije o piškotkih in zgodovini njihovega nastanka najdete med drugim na spletnem naslovu https://sl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%A1kotek.
 2. Upravljavec lahko obdeluje podatke, vsebovane v piškotkih, med uporabo spletne trgovine s strani obiskovalcev v naslednje namene:
  1. Zapomnitev izdelkov, dodanih v košarico, za oddajo naročila;
  2. Zapomnitev podatkov iz izpolnjenih naročilnih obrazcev in anket;
  3. Prilagajanje vsebine spletne trgovine posameznim preferencam stranke (npr. barve, velikost pisave, postavitev strani) ter optimizacija uporabe spletne trgovine;
  4. Vodenje anonimnih statistik, ki prikazujejo način uporabe spletne trgovine;
  5. Retargeting, kar pomeni raziskovanje lastnosti vedenja obiskovalcev spletne trgovine s pomočjo anonimne analize njihovih dejanj (npr. ponavljajoči se obiski določenih strani, ključne besede itd.) za ustvarjanje njihovega profila in prikazovanje oglasov, prilagojenih njihovim predvidenim interesom, tudi ko obiskujejo druge spletne strani v oglaševalskem omrežju podjetij Google Inc. in Facebook Ireland Ltd.
 3. Večina spletnih brskalnikov, ki so na voljo na trgu, privzeto sprejema shranjevanje piškotkov. Vsak posameznik ima možnost določiti pogoje za uporabo piškotkov prek nastavitev lastnega spletnega brskalnika. To pomeni, da lahko delno omeji (npr. začasno) ali popolnoma onemogoči možnost shranjevanja piškotkov - v tem zadnjem primeru pa to lahko vpliva na nekatere funkcionalnosti spletne trgovine (na primer prehod skozi naročilno pot prek naročilnega obrazca, ker se izdelki v košarici ne bodo zapomnili med naslednjimi koraki naročanja).
 4. Nastavitve spletnega brskalnika glede piškotkov so pomembne z vidika soglasja za uporabo piškotkov v naši spletni trgovini - v skladu s predpisi je lahko takšno soglasje izraženo tudi prek nastavitev spletnega brskalnika. Če takšnega soglasja ne izrazite, je treba ustrezno spremeniti nastavitve spletnega brskalnika v zvezi s piškotki.
 5. Podrobne informacije o spreminjanju nastavitev piškotkov in njihovem samostojnem brisanju v najbolj priljubljenih spletnih brskalnikih so na voljo v odseku za pomoč spletnega brskalnika.
 6. Primeri možnosti urejanja nastavitev piškotkov, ki so na voljo v najbolj priljubljenih spletnih brskalnikih:
  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer;
  2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/sl;
  3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl;
  4. Safari: www.safari.helpmax.net/en/saving-time/automating-rss/.
 7. Upravljavec lahko v spletni trgovini uporablja storitve Google Analytics, Universal Analytics, ki jih zagotavlja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), storitev Facebook Pixel, ki jo zagotavlja Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska), ter storitev. Te storitve upravljavcu pomagajo analizirati promet v spletni trgovini. Zbrane podatke obdelujejo v okviru zgoraj navedenih storitev na anonimen način (to so t. i. podatki o izkoriščanju, ki preprečujejo identifikacijo posameznika) za ustvarjanje statističnih podatkov, ki pomagajo upravljanju s spletno trgovino. Ti podatki so zbirni in anonimni, tj. ne vsebujejo identifikacijskih lastnosti (osebnih podatkov) osebe, ki obiskuje spletno stran spletne trgovine. Upravljavec z uporabo zgoraj navedenih storitev v spletni trgovini zbira podatke, kot so viri in sredstva pridobivanja obiskovalcev spletne trgovine ter njihovo vedenje na spletni strani trgovine, informacije o napravah in brskalnikih, iz katerih obiskujejo spletno stran, IP in domeno, geografske podatke ter demografske podatke (starost, spol) in interese.
 8. Enostavno je preprečiti deljenje informacij o svoji dejavnosti na spletni trgovini s storitvijo Google Analytics - v ta namen lahko namestite razširitev za brskalnik, ki jo zagotavlja Google Inc., ki je na voljo tukaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ponudnik spletnih plačil:
Uporaba spletnega mesta Zakito.si pomeni sprejemanje pogojev uporabe in politike piškotkov na vaši napravi.
Uporaba spletnega mesta Zakito.si pomeni sprejemanje pogojev uporabe in politike piškotkov na vaši napravi.
Spremenite lahko nastavitve piškotkov v svojem brskalniku.